Algemene voorwaarden (B2C)

Van de Technische Handelmaatschappij J. de Wild BV, handelend als GTM Professional,

Spectrum 38
4706 NM Roosendaal
Nederland
Tel: +31(0) 165532992
Te bereiken van maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur

K.v.K. nr. 20038295
BTW nr. NL004349209B01

1. ALGEMEEN

In de navolgende voorwaarden worden Technische Handelmaatschappij J. de Wild BV, handelend als GTM Professional aangeduid als "verkoper" en de consument als "koper". Onder consument wordt verstaan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep.

De webwinkel van verkoper biedt consumenten de mogelijkheid om online aan te kopen.

Verkoper heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen. Verkoper is niet gebonden in het geval van vergissingen, zoals bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend - prijs en zetfouten, op de website.

2. TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en leveringen van verkoper welke zij met koper sluit, respectievelijk doet op basis van bestelling door koper op de webwinkel van verkoper. Bij het plaatsen van een webbestelling moet de koper expliciet de Algemene Voorwaarden Consumentenkoop (B2C) aanvaarden. Koper gaat hiermee akkoord met de toepasbaarheid van deze algemene voorwaarden.

3. AANBIEDINGEN

3.1 Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend. Wanneer een artikel niet op voorraad is, hebben verkoper en koper het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren of geleverd te krijgen ofwel de overeenkomst te ontbinden.

3.2 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

4. OVEREENKOMST

4.1 Door kopers bestelling plus aanvaarding daarvan door verkoper komt een koop op afstand tot stand tussen koper en verkoper. De juistheid van de door koper bij zijn bestelling ingevoerde gegevens is voor rekening en risico van koper.

4.2 Van de totstandkoming van de overeenkomst tot koop op afstand zal een automatisch gegenereerde bevestigingsmail gestuurd worden door verkoper aan koper.

4.3 Alle bestellingen dienen d.m.v. vooruitbetaling te worden voldaan. Na ontvangst van volledige betaling van de bestelling zal deze worden verwerkt en verstuurd. Verkoper biedt verschillende manieren aan om elektronisch te betalen.

4.4 Verkoper behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen een bestelling te weigeren, zonder dat opgave van reden verlangd kan worden.

4.5 Het annuleren van een reeds bevestigde order is alleen mogelijk indien koper tijdens kantooruren telefonisch contact opneemt met de verkoop binnendienst. Deze zal aan de hand van de status van de desbetreffende order beoordelen of het nog mogelijk is de zending te annuleren.

Indien de zending inmiddels al is afgehaald door de vervoerder is annulering van de bestelling niet meer mogelijk. Koper kan dan wel gebruik maken van het recht van retournering, zie artikel 6.1 voor de voorwaarden.

4.6 Verkoper behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden een bestelling incompleet uit te leveren. Verkoper zal koper hierover z.s.m. informeren waarbij koper alleen het verschuldigde bedrag voor het geleverde behoeft te voldoen.

5. PRIJZEN

5.1 Alle prijzen worden vermeld in EURO, exclusief verzendkosten en inclusief belastingen. Eventuele verzendkosten zullen apart worden vermeld.

5.2 Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen, die in de bevestigingsmail zijn vermeld in het geval van vergissingen, zoals bijvoorbeeld druk/zetfouten of omissies, te corrigeren.

5.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor zodanige onverhoopte vergissingen of omissies.

6. RETOURNEREN

6.1 Koper is gerechtigd de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Vanaf het moment van annulering dient koper het product binnen 14 dagen te retourneren aan verkoper. Voorwaarde is dat koper de originele factuur meestuurt, het artikel niet beschadigd of gebruikt is en zich in de originele verpakking bevindt. Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld, behoeft verkoper de retournering niet te accepteren.

6.2 De kosten voor retournering zijn voor koper. Schade ontstaan tijdens retourtransport is voor risico van koper.

6.3 Wanneer koper een zending compleet retourneert zal verkoper alle kosten (inclusief verzendkosten voor heen transport) binnen 14 dagen terugstorten. Indien een bestelling uit meerdere producten bestond en niet alles wordt geretourneerd, worden de verzendkosten (voor het heen transport) niet teruggestort.

6.4 Verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt, tenzij koper instemt met een andere methode.

6.5 Wanneer koper een beschadigd product heeft ontvangen of indien door verkoper een verkeerd product is geleverd, wordt dit door verkoper kosteloos omgeruild, op voorwaarde, dat koper zulks binnen een bekwame tijd na de ontdekking dat het product non-conform is, kenbaar maak, koper nog beschikt over de factuur, het product niet is gebruikt en in de originele verpakking zit. Hiertoe dient koper na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met de verkoop binnendienst van verkoper, waarbij een termijn van 2 maanden tijdig is.

6.6 Indien koper producten heeft geretourneerd, dient koper een verzendbewijs te kunnen tonen.

7. CONFORMITEIT EN GARANTIE

7.1 Verkoper staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Eventuele garanties doen geen afbreuk aan het in dit artikel bedoelde recht.

7.2 Garantie wordt afgehandeld volgens de Europese Richtlijn 1999/44/EG.

7.3 Het product dat voor garantiebeoordeling in aanmerking komt, moet worden teruggestuurd naar de verkoper. In dit geval zijn de verzendkosten voor retourzending voor rekening van verkoper.

7.4 De garantie omvat in het algemeen de fouten die in het materiaal, constructie of afwerking mochten blijken te schuilen en omvat niet het onkundig gebruik van het product en/of slijtage aan delen die juist de functie hebben om te slijten: de slijtagedelen.

7.5 Een product dat voor garantiebeoordeling in aanmerking komt, zal indien mogelijk in eerste instantie worden gerepareerd.

7.6 Het risico voor beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging bij koper of bij een vooraf door koper opgegeven afleveradres.

7.7 Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet koper, indien mogelijk, deze schade meteen bij aflevering aan de bezorger kenbaar maken en moet dit zo snel mogelijk bij verkoper gemeld worden. Het niet melden aan de bezorger bij aflevering heeft geen wettelijke gevolgen voor wat betreft het recht van koper op garantie, maar helpt verkoper om haar eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of transportverzekering te doen gelden.

8. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten tussen verkoper en koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.